Veterinarinis eksporto - importo reguliavimas ES

Belgija, Latvija, Lenkija, Vengrija, Vokietija, Airija, Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Estija, Italija, Ispanija, Nyderlandų Karalystė, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija yra ES valstybės narės, todėl yra taikomi ES vidaus prekybos reikalavimai pagal šias direktyvas:

1.1. Komisijos sprendimas 2007/275/EB (Dėl gyvūnų ir produktų patikrininimo pasienio kontrolės postuose sąrašų)

1.2. Tarybos direktyva 98/99/EB (galvijams ir kiaulėms)

1.3. Tarybos direktyva 91/68/EEB (avims ir ožkoms)

1.4. Tarybos direktyva 2009/15/EB (naminiams paukščiams) 

1.5. Visiems gyvūniniams produktams yra taikomi vidaus prekybos reikalavimai nurodyti Reglamente (EB) 853/2004 ir Reglamente (EB) 854/2004.

Veterinarinio reguliavimo Europos Sąjungoje aktualios naujienos

Veterinarinio reguliavimo reikalavimai Europos Sąjungoje

Dėl tam tikrų negyvuninės kilmės pašarų ir maisto importo reikalavimų

Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje: http://vmvt.lt/lt/as/verslininkas/prekyba/
Žemiau pateikiamas straipsnis iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapio.
Veterinarinis eksporto – importo reguliavimas

Prekių judėjimas tarp ES šalių
Tarp ES šalių gyvūniniai ir negyvūniniai produktai gali judėti be apribojimų, t.y. vežami iš vienos ES šalies į kitą produktai oficialių kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnų nesertifikuojami. Maisto kontrolės programų vykdymą užtikrina šalių kompetentingos institucijos. ES šalys apie nustatytus nesaugius produktus nedelsiant keičiasi informacija skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF. Atsakomybė už produktų saugą, kokybę, teisingą ženklinimą ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą tenka produkto gamintojui, pardavėjui. Nėra nustatyto vieningo dokumento, kuris lydėtų tiekiamus į bendrąją ES rinką maisto produktus. Dažniausiai yra naudojamas prekybos dokumentas (angl. commercial document) , kuriame tiekiant į ES rinką gyvūninius produktus privalo būti nurodytas įmonės gamintojos veterinarinio patvirtinimo numeris. Prekybos dokumentą išrašo prekių siuntėjas. Prekybos dokumente nurodomi tokie duomenys:
 • Dokumento numeris (eilės tvarka pagal išsiuntimo datą)
 • Siuntėjo pavadinimas ir adresas
 • Kilmės šalis (jei produktai pagaminti kitoje negu išsiuntimo šalyje)
 • Gamintojo veterinarinio patvirtinimo Nr.
 • Gavėjo pavadinimas ir adresas
 • Produkto aprašymas (pavadinimas, pakavimo būdas, pakuočių skaičius, produktų kiekis, kg)
 • Laikymo, gabenimo sąlygos (temperatūra)
 • Transportas
 • Dokumento surašymo data
 • Išsiuntimo data
 • Atsakingo asmens vardas pavardė ir parašas

Prekyba gyvūniniais produktais ES
Tiekti gyvūninius produktus į ES rinką galima tik iš įmonių, patvirtintų gaminamų produktų tiekimui į bendrąją ES rinką. Gyvūniniai produktai ES rinkoje turi būti paženklinti sveikumo ženklu su įmonės patvirtinimo numeriu. Už šių įmonių kontrolę atsakingos šalių kompetentingos institucijos. Patvirtintos ES šalių įmonių sąrašas.

 


Prekyba gyvūnais ES
ES šalys narės yra suderinusios prekybos gyvūnais reikalavimus. Visi gyvūnai (išskyrus gyvūnai augintiniai, vežami nekomerciniais tikslais) ES gali būti vežami tik su nustatyto modelio veterinariniais sertifikatais, išduotais šalies kompetentingos veterinarinės kontrolės institucijos. Sertifikatas liudija, kad gyvūnai atitinka pagrindinius gyvūnų sveikatos reikalavimus (kilę iš sveikų bandų, ištirti dėl tam tikrų ligų ir kt.), patvirtintus ES teisės aktais. Gyvūnų paskirties vietoje gali būti atliekami papildomi gyvūnų tyrimai. ES šalys narės keičiasi informacija apie gyvūnų judėjimą iš vienos šalies į kitą informacine TRACES sistema. Šia sistema šalių veterinarinės kontrolės institucijos iš anksto gauna pranešimą apie atvyksiančią gyvūnų siuntą ir elektroninį gyvūnų sertifikatą. TRACES užtikrina gyvūnų judėjimo atsekamumą. Nustačius pavojingas užkrečiamąsias ligas ar kilus jų grėsmei Europos Sąjungoje, gali būti taikomi specialūs reikalavimui prekybai gyvūnais siekiant užkirsti kelią ligų plitimui.
Gyvūninių produktų importo iš trečiųjų šalių tvarka

Gyvūninių produktų importo į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių tvarką nustato Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 (Žin., 2003, Nr. 87-3972; 2004, Nr. 85-3096). Ši tvarka įgyvendina Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios produktų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Bendriją, veterinarinių tikrinimų organizavimo principus, nuostatas ir taikoma gyvūniniams produktams, nurodytiems Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas Nr. 91/496/EB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų. 
Asmuo, atsakingas už gyvūninių produktų siuntą, prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą (toliau – PVP) PVP, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (patvirtintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004, nustatančiu produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką) I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas PVP valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą. Išankstinę informaciją galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju, kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų ir informacijos skyrius.

Kiekvienai produktų siuntai yra atliekami dokumentų ir atitikties tikrinimai. Gyvūniniai produktai gali būti įvežami tik iš teisės aktais nustatytų trečiųjų šalių ir ES patvirtintų trečiųjų šalių įmonių (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm), produktus turi lydėti teisės aktais nustatytos formos oficialaus veterinarijos gydytojo trečiojoje šalyje išduotas originalus veterinarijos sertifikatas. Produktų fizinis tikrinimas ir mėginių ėmimas laboratoriniams tyrimams atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo produktų siuntos veterinarinio įvežimo dokumento II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl produktų siuntos. Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą gyvūninių produktų siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui.
ES patvirtintos trečiųjų šalių įmonės
Negyvūninių produktų importo iš trečiųjų šalių tvarka
Dėl tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto importo reikalavimų
Iš trečiųjų šalių negyvūninis maistas importuojamas per pasienio veterinarijos postus (toliau – PVP), kurie patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus.
Importuojant negyvūninį maistą iš trečiųjų šalių, taikomas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintas importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašas. Šios tvarkos tikslas – užtikrinti, kad į Valsybę būtų įvežamas saugus ir kokybiškas negyvūninis maistas.
PVP valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs dokumentų tikrinimą:
- Saugą ir kokybę patvirtinantį dokumentą pažymi spaudu „Be maisto kontrolės įstaigos leidimo realizuoti draudžiama“, PVP antspaudu, PVP valstybinio veterinarijos gydytojo vardiniu spaudu, pasirašo ir nurodo datą, jeigu importuojamas negyvūninis maistas, nurodytas „Jautrių“ maisto prekių sąraše ir nurodytas ES teisės aktuose, nustatančiuose specialiuosius reikalavimus negyvūninio maisto importui į ES, ir importuojamo negyvūninio maisto siuntą lydintys dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus. Informaciją apie tokias siuntas įveda į informacinę sistemą. Šiai siuntai gali būti įforminamos išleidimo į laisvą apyvartą, muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros, tačiau realizuoti siuntą galima tik teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai patikrinus siuntą (atlikus dokumentų, atitikties ir fizinį tikrinimus) ir uždėjus spaudą „Realizuoti leidžiama“.
 - Saugą ir kokybę patvirtinantį dokumentą pažymi spaudu „Realizuoti leidžiama“, PVP antspaudu, PVP valstybinio veterinarijos gydytojo vardiniu spaudu, pasirašo ir nurodo datą, jeigu importuojamas negyvūninis maistas, ir importuojamo negyvūninio maisto siuntą lydintys dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.  
Nustatęs, kad importuojamo negyvūninio maisto siuntą lydintys dokumentai klaidingai, ne iki galo užpildyti, neatitinka nustatytų reikalavimų arba dokumentų iš viso nėra, minėtą siuntą sulaiko ar uždraudžia įvežti į šalies teritoriją.
 Teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) pareigūnas tikrina:
- importuojamo negyvūninio maisto siuntą lydinčių dokumentų atitiktį maisto saugą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
- tinkamumo vartoti termino nurodymą;
- ar ženklinimas atitinka reikalavimus, nustatytus teisės aktuose. Jeigu negyvūninis maistas, skirtas valstybės rinkai, nėra suženklintas valstybine kalba, importuotojas tikrinimui pateikia ženklinimo valstybine kalba pavyzdį;
- ar ženklinime nurodyti maisto priedai leistini naudoti negyvūniniame maiste.
Atlikus tikrinimus, saugą ir kokybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopijas VMVT pareigūnas žymi vienu iš spaudų „Realizuoti leidžiama“, „Be maisto kontrolės įstaigos leidimo realizuoti draudžiama“ arba „Privaloma papildoma kontrolė“. Spauduose turi būti teritorinės VMVT pavadinimas, teritorinės VMVT pareigūno, tikrinusio importuojamo negyvūninio maisto siuntą, vardas, pavardė, pareigos (pareigūnas pasirašo), importuojamo negyvūninio maisto siuntos registravimo data ir registracijos numeris. Importuojamam negyvūniniam maistui atitikus ES ir (ar) šalies teisės aktuose nustatytus reikalavimus, saugą ir kokybę patvirtinantis dokumentas žymimas spaudu „Realizuoti leidžiama“.

Saugą ir kokybę patvirtinantis dokumentas žymimas spaudu „Privaloma papildoma kontrolė“, kai nustatytu dažnumu imami mėginiai laboratoriniams tyrimams; jei teisės aktai nereglamentuoja importuojamo negyvūninio maisto mėginių ėmimo dažnumo, tiriama iki 10 proc. tos pačios rūšies to paties eksportuotojo (gamintojo, tiekėjo) negyvūninio maisto siuntų. Paėmus mėginius laboratoriniams tyrimams, surašomas mėginių paėmimo tirti aktas. Paimti mėginiai kartu su mėginių paėmimo tirti aktu siunčiami į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą arba laboratoriją. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas arba laboratorija, atlikę tyrimus, tyrimų protokolus nedelsdami siunčia negyvūninio maisto mėginius atrinkusiai teritorinei VMVT ir importuotojui. Teritorinės VMVT pareigūnas, nustatęs, kad importuojamo negyvūninio maisto siuntos mėginių tyrimo rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus, saugą ir kokybę patvirtinantį dokumentą pažymi spaudu „Realizuoti leidžiama“. Tuo atveju, kai importuojamo negyvūninio maisto siuntos mėginių tyrimo rezultatai neatitinka nustatytų reikalavimų, importuojamo negyvūninio maisto siuntą tikrinęs teritorinės VMVT pareigūnas užpildo Pažymą dėl negyvūninio maisto netinkamumo žmonių maistui (toliau – Pažyma), išvadoje nurodydamas, kodėl importuojamo negyvūninio maisto siunta netinkama realizuoti, ir RASFF sistema informuoja VMVT. Importuojamo negyvūninio maisto siuntą draudžiama realizuoti, o importuotojas yra įpareigojamas per 60 dienų:
- importuojamo negyvūninio maisto siuntą saugiai sunaikinti;
- nustatyta tvarka atlikti importuojamo negyvūninio maisto siuntos specialų apdorojimą;
- importuojamo negyvūninio maisto siuntą išsiųsti iš Europos Bendrijos teritorijos.  
Informaciją apie negyvūninio maisto, įtraukto į „Jautrių“ maisto prekių sąrašą, teritorinės VMVT pareigūnas siuntas įveda į informacinę sistemą. Esant saugą ir kokybę patvirtinančiuose dokumentuose žymoms „Be maisto kontrolės įstaigos leidimo realizuoti draudžiama“ ir (arba) „Privaloma papildoma kontrolė“, asmuo gali įforminti muitinės procedūras. Realizuoti negyvūninį maistą draudžiama, jei saugą ir kokybę patvirtinantis dokumentas pažymėtas spaudu „Be maisto kontrolės įstaigos leidimo realizuoti draudžiama“ ir (arba) „Privaloma papildoma kontrolė“. Realizuoti negyvūninį maistą galima tik tuo atveju, jei saugą ir kokybę patvirtinantis dokumentas pažymėtas spaudu „Realizuoti leidžiama“. Visas išlaidas, susijusias su importuojamo negyvūninio maisto valstybine maisto kontrole, jo sunaikinimu, specialiu apdorojimu ar grąžinimu, ar kitas išlaidas apmoka importuotojas teisės aktų nustatyta tvarka. Importuotojai, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Valsybės teisės aktų nustatyta tvarka. Importuotojai, nesutinkantys su teritorinių VMVT pareigūnų sprendimais, turi teisę juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvūnų importo iš trečiųjų šalių tvarka

Gyvūnų importo tvarką nustato:
1. Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per valstybės pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus.
2. Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Valstybės pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Šiais teisės aktais buvo įgyvendinti nustatančys gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principai, ir Komisijos sprendimo dėl gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo taikymo taisykles, reikalavimai. Ši tvarka yra taikoma gyvūnams, nurodytiems Komisijos sprendime dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose sąrašų.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:116:0009:0033:LT:PDF)

 

Gyvūnų siuntas leidžiama importuoti tik per tuos pasienio veterinarijos postus (toliau – PVP), kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei tik iš šalių, esančių teisės aktais patvirtintų šalių sąraše, su teisės aktais patvirtintos formos veterinarijos sertifikatų originalais, išduotais trečiojoje šalyje. Asmuo, atsakingas už gyvūnų siuntą, prieš siuntos atvežimą į PVP, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas PVP valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą. Išankstinę informaciją galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų ir informacijos skyrius. Kiekvienai siuntai yra atliekami dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimai. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo veterinarinio įvežimo dokumento II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl siuntos. Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamą gyvūnų siuntą pagal konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimu.


Reimportas
Pasienio veterinarijos posto (toliau – PVP) valstybinis veterinarijos gydytojas, vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos Gyvūninių produktų veterinarinio tikrinimo tvarka (toliau – Tvarka), leidžia reimportuoti ES kilmės produktų siuntas, kurias trečioji šalis grąžina, jeigu produktų siuntas lydi:

 • 1. originalus veterinarijos sertifikatas arba kompetentingos institucijos, išrašiusios produktus lydintį veterinarijos sertifikatą, patvirtinta kopija;
 • 2. trečiosios šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriame nurodomos grąžinimo priežastys ir garantijos, kad buvo užtikrintos produkto laikymo ir transportavimo sąlygos, bei patvirtinama, kad produktų būklė nebuvo pakeista;
 • 3. jei vežama plombuotais konteineriais – vežėjo patvirtinimas, kad konteinerio turinys nebuvo pakeistas ar iškrautas;
 • 4. kompetentingos tarnybos, kuri išdavė veterinarijos sertifikatą, raštiškas sutikimas priimti produktų siuntą.

 

PVP produktų re-importuojamoms siuntoms atliekami dokumentų, atitikties tikrinimai ir fizinis tikrinimas, kuris atliekamas  kilus įtarimui dėl produkto atitikties ar paskirties, atitikties gyvūnų sveikatos ar tinkamumo žmonių maistui reikalavimams,  kad patvirtintų ar atmestų įtarimą dėl:
 • produkto atitikties ar tikrosios paskirties;
 • produkto atitikties garantijoms, nustatytoms teisės aktuose atitinkamam produktui;
 • produkto atitikties ES teisės aktuose nustatytoms gyvūnų ar visuomenės sveikatos garantijoms.
Produktų siunta yra tiesiogiai grąžinama nuo įvažiavimo PVP į produktų siuntos kilmės įmonę, kurioje buvo išduotas veterinarijos sertifikatas. PVP valstybinis veterinarijos gydytojas, leidžiantis gabenti re-importuojamą siuntą, informuoja kompetentingą paskirties vietos veterinarijos  instituciją informacine TRACES sistema. Visas išlaidas už re-importuojamą siuntą, įskaitant apžiūrą ir tikrinimus PVP, apmoka asmuo, atsakingas už siuntą, ar jo atstovas. Asmuo, atsakingas už re-importuojamą siuntą, prieš siuntos atvežimą į pasienio veterinarijos postą pasienio veterinarijos posto, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento (patvirtintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004, nustatančiu produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką) I dalį, o šio dokumento originalas turi būti pateiktas pasienio veterinarijos posto valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą. Išankstinę informaciją galima perduoti TRACES sistema, tuo atveju kai importuotojas turi prieigą prie TRACES sistemos, kurią suteikia VMVT Informacinių sistemų ir informacijos skyrius.

Valstybinės maisto ir veterinarijos  tarnybos duomenys

Atnaujinta: 2016-03-06